We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
51 Wǒ shì cōng tiān shǎng jiàng xià lái shēngmìng de liáng . rén ruò chī zhè liáng , jiù bì yǒngyuǎn huó zhe . wǒ suǒ yào cì de liáng , jiù shì wǒde ròu , wèi shìrén zhī shēngmìng suǒ cì de .