7 Wǒmen ruò zaì guāngmíng zhōng xíng , rútóng shén zaì guāngmíng zhōng , jiù bǐcǐ xiāngjiāo , tā érzi Yēsū de xuè yĕ xǐ jìng wǒmen yīqiè de zuì .