27 Nǐmen cóng zhǔ suǒ shòu de ēngāo , cháng cún zaì nǐmen xīnli , bìng búyòng rén jiàoxun nǐmen . zì yòu zhǔ de ēngāo zaì fán shì shǎng jiàoxun nǐmen . zhè ēngāo shì zhēn de , bú shì jiǎ de . nǐmen yào àn zhè ēngāo de jiàoxun , zhù zaì zhǔ lǐmiàn .