1 Qīnaì de dìxiōng a , yīqiè de líng , nǐmen bùkĕ dōu xìn . zǒng yào shìyàn nàxiē líng shì chūyú shén de bú shì . yīnwei shìshang yǒu xǔduō jiǎ xiānzhī yǐjing chūlai le .