20 Wǒmen yĕ zhīdào shén de érzi yǐjing lái dào , qiĕ jiāng zhìhuì cìgĕi wǒmen , shǐ wǒmen rènshi nà wèi zhēn shí de , wǒmen yĕ zaì nà wèi zhēn shí de lǐmiàn , jiù shì zaì tā érzi Yēsū Jīdū lǐmiàn . zhè shì zhēn shén , yĕ shì yǒngshēng .