6 Wǒ xià dào shān gēn . dì de mén jiāng wǒ yǒngyuǎn guān zhù . Yēhéhuá wǒde shén a , nǐ què jiāng wǒde xìngméng , cóng kēng zhōng jiù chūlai .