8 Rén yǔ shēngchù dōu dāng pī shang má bù , rén yào qiē qiē qiúgào shén . gèrén huí tóu líkāi suǒ xíng de è dào , diūqì shǒu zhōng de qiángbào .