11 Hékuàng zhè Níníwēi dà chéng , qízhōng bùnéng fēnbiàn zuǒshǒu yòushǒu de yǒu shí èr wàn duō rén , bìng yǒu xǔduō shēngchù . wǒ qǐnéng bú aìxī ne .