8 Rìtou chūlai de shíhou , shén ānpái yán rè de dōng fēng . rìtou bào shaì Yuēná de tóu , shǐ tā fā hūn , tā jiù wèi zìjǐ qiú sǐ , shuō , wǒ sǐ le bǐ huó zhe hái hǎo .