We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Yòu yǒu Bāshān wáng Ě de quán guó . tā zaì Yàsītālù hé Yǐdelái zuò wáng ( Lìfáyīnrén suǒ cún liú de zhǐ shèngxia tā ) . zhèxie dì de rén dōu shì Móxī suǒ jī shā , suǒ gǎn zhú de .