14 Zhǐshì Lìwèi zhīpaì , Móxī ( yuánwén zuò tā ) méiyǒu bǎ chǎnyè fèn gĕi tāmen . tāmende chǎnyè nǎi shì xiàn yǔ Yēhéhuá Yǐsèliè shén de huǒ jì , zhèng rú Yēhéhuá suǒ yīngxǔ tāmende .