30 Tāmende jìngjiè shì cóng Mǎhāniàn qǐ , bāokuò Bāshān quán dì , jiù shì Bāshān wáng Ě de quán guó , bìng zaì Bāshān , Yáĕr de yīqiè chéngyì , gōng liù shí gè .