We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
4 Fùqin jiàoxun wǒ shuō , nǐ xīn yào cún jì wǒde yányǔ , zūnshǒu wǒde mìnglìng , biàn dé cún huó .