20 Hittites, Perizzites, Rephaites,

References for Genesis 15:20