John 13:15 GW

15 I've given you an example that you should follow.