Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Titus 3:8 - Interlinear Bible

Search
Pisto;? {A-NSM} oJ {T-NSM} lovgo?, {N-NSM} kai; {CONJ} peri; {PREP} touvtwn {D-GPN} bouvlomaiv {V-PNI-1S} se {P-2AS} diabebaiou'sqai, {V-PNN} i&na {CONJ} frontivzwsin {V-PAS-3P} kalw'n {A-GPN} e~rgwn {N-GPN} proi?stasqai {V-PMN} oiJ {T-NPM} pepisteukovte? {V-RAP-NPM} qew'/. {N-DSM} tau'tav {D-NPN} ejstin {V-PXI-3S} kala; {A-NPN} kai; {CONJ} wjfevlima toi'? {T-DPM} ajnqrwvpoi?: {N-DPM}