Interlinear Bible 2 Timothy 3:17

17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.
i&na CONJ a~rtio? A-NSM h\/ V-PXS-3S oJ T-NSM tou' T-GSM qeou' N-GSM a~nqrwpo?, N-NSM pro;? PREP pa'n A-ASN e~rgon N-ASN ajgaqo;n A-ASN ejxhrtismevno?.