Ezra 7:4 NAS

4 son of Zerahiah, son of Uzzi, son of Bukki,