Jeremiah 21:3 NAS

3 Then Jeremiah said to them, "You shall say to Zedekiah as follows: