Nehemiah 10:12 NIV

12 Zakkur, Sherebiah, Shebaniah,