Nehemiah 10:2 NIV

2 Seraiah,1 Azariah, Jeremiah,

References for Nehemiah 10:2