Nehemiah 10:5 NIV

5 Harim,1 Meremoth, Obadiah,

References for Nehemiah 10:5