Nehemiah 10:5 NIV

5 Harim, Meremoth, Obadiah,

References for Nehemiah 10:5