Nehemiah 12:6 NIV

6 Shemaiah, Joiarib, Jedaiah,

References for Nehemiah 12:6