Deuteronomy 32:48 NLT

48 That same day the said to Moses,