Mark 3:18 NLT

18 Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James (son of Alphaeus), Thaddaeus, Simon (the Zealot a ),

References for Mark 3:18

    • m 3:18 - Greek <I>the Cananean.</I>