Revelation 1:11 NLT

11 It said, "Write down what you see, and send it to the seven churches: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea."