6 through Hezron, the Hezronite clan; through Karmi, the Karmite clan.