Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Spreuken 9 SVV/NIV - Online Parallel Bible

 
  Search
Statenvertaling (Dutch) (SVV) New International Version (NIV)
1 De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen. 1 Wisdom has built her house; she has hewn out its seven pillars.
2 Zij heeft Haar slachtvee geslacht. Zij heeft Haar wijn gemengd; ook heeft Zij Haar tafel toegericht. 2 She has prepared her meat and mixed her wine; she has also set her table.
3 Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden; Zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad: 3 She has sent out her maids, and she calls from the highest point of the city.
4 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot de verstandeloze zegt Zij: 4 "Let all who are simple come in here!" she says to those who lack judgment.
5 Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn, dien Ik gemengd heb. 5 "Come, eat my food and drink the wine I have mixed.
6 Verlaat de slechtigheden, en leeft; en treedt in den weg des verstands. 6 Leave your simple ways and you will live; walk in the way of understanding.
7 Wie den spotter tuchtigt, behaalt zich schande; en die den goddeloze bestraft, zijn schandvlek. 7 "Whoever corrects a mocker invites insult; whoever rebukes a wicked man incurs abuse.
8 Bestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben. 8 Do not rebuke a mocker or he will hate you; rebuke a wise man and he will love you.
9 Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. 9 Instruct a wise man and he will be wiser still; teach a righteous man and he will add to his learning.
10 De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand. 10 "The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.
11 Want door Mij zullen uw dagen vermenigvuldigen, en de jaren des levens zullen u toegedaan worden. 11 For through me your days will be many, and years will be added to your life.
12 Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelven; en zijt gij een spotter, gij zult het alleen dragen. 12 If you are wise, your wisdom will reward you; if you are a mocker, you alone will suffer."
13 Een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelve, en weet niet met al. 13 The woman Folly is loud; she is undisciplined and without knowledge.
14 En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad; 14 She sits at the door of her house, on a seat at the highest point of the city,
15 Om te roepen degenen, die op den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende: 15 calling out to those who pass by, who go straight on their way.
16 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts; en tot den verstandeloze zegt zij: 16 "Let all who are simple come in here!" she says to those who lack judgment.
17 De gestolen wateren zijn zoet, en het verborgen brood is liefelijk. 17 "Stolen water is sweet; food eaten in secret is delicious!"
18 Maar hij weet niet, dat aldaar doden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel. 18 But little do they know that the dead are there, that her guests are in the depths of the grave.