Parallel Bible results for 1 Petrus 2

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Petrus 2

SVV 1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen; NIV 1 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. SVV 2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; NIV 2 Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, SVV 3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. NIV 3 now that you have tasted that the Lord is good. SVV 4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar; NIV 4 As you come to him, the living Stone--rejected by men but chosen by God and precious to him-- SVV 5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. NIV 5 you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. SVV 6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. NIV 6 For in Scripture it says: "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame." SVV 7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; NIV 7 Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe, "The stone the builders rejected has become the capstone, " SVV 8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. NIV 8 and, "A stone that causes men to stumble and a rock that makes them fall." They stumble because they disobey the message--which is also what they were destined for. SVV 9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; NIV 9 But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. SVV 10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. NIV 10 Once you were not a people, but now you are the people of God; once you had not received mercy, but now you have received mercy. SVV 11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel; NIV 11 Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the world, to abstain from sinful desires, which war against your soul. SVV 12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking. NIV 12 Live such good lives among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. SVV 13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende; NIV 13 Submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men: whether to the king, as the supreme authority, SVV 14 Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen. NIV 14 or to governors, who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. SVV 15 Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; NIV 15 For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. SVV 16 Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. NIV 16 Live as free men, but do not use your freedom as a cover-up for evil; live as servants of God. SVV 17 Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning. NIV 17 Show proper respect to everyone: Love the brotherhood of believers, fear God, honor the king. SVV 18 Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden. NIV 18 Slaves, submit yourselves to your masters with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. SVV 19 Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. NIV 19 For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. SVV 20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. NIV 20 But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. SVV 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; NIV 21 To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps. SVV 22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; NIV 22 "He committed no sin, and no deceit was found in his mouth." SVV 23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; NIV 23 When they hurled their insults at him, he did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. SVV 24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. NIV 24 He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness; by his wounds you have been healed. SVV 25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen. NIV 25 For you were like sheep going astray, but now you have returned to the Shepherd and Overseer of your souls.