Parallel Bible results for 1 Thessalonicenzen 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Thessalonicenzen 1

SVV 1 Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. NIV 1 Paul, Silas and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace and peace to you. SVV 2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden; NIV 2 We always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. SVV 3 Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader; NIV 3 We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. SVV 4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God; NIV 4 For we know, brothers loved by God, that he has chosen you, SVV 5 Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil. NIV 5 because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and with deep conviction. You know how we lived among you for your sake. SVV 6 En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes; NIV 6 You became imitators of us and of the Lord; in spite of severe suffering, you welcomed the message with the joy given by the Holy Spirit. SVV 7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonie en Achaje. NIV 7 And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. SVV 8 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken. NIV 8 The Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia--your faith in God has become known everywhere. Therefore we do not need to say anything about it, SVV 9 Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen; NIV 9 for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God, SVV 10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn. NIV 10 and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead--Jesus, who rescues us from the coming wrath.