Parallel Bible results for 1 Koningen 8:4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Koningen 8:4

SVV 4 En zij brachten de ark des HEEREN en de tent der samenkomst opwaarts mitsgaders al de heilige vaten, die in de tent waren; en de priesters en de Levieten brachten dezelve opwaarts. NIV 4 and they brought up the ark of the LORD and the Tent of Meeting and all the sacred furnishings in it. The priests and Levites carried them up,