Parallel Bible results for Ezechiël 3:22-27

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Ezechiël 3:22-27

SVV 22 En de hand des HEEREN was daar op mij, en Hij zeide tot mij: Maak u op, ga uit in de vallei, en Ik zal daar met u spreken. NIV 22 The hand of the LORD was upon me there, and he said to me, "Get up and go out to the plain, and there I will speak to you." SVV 23 En ik maakte mij op, en ging uit in de vallei, en ziet, de heerlijkheid des HEEREN stond aldaar, gelijk de heerlijkheid, die ik gezien had bij de rivier Chebar; en ik viel op mijn aangezicht. NIV 23 So I got up and went out to the plain. And the glory of the LORD was standing there, like the glory I had seen by the Kebar River, and I fell facedown. SVV 24 Toen kwam de Geest in mij, en stelde mij op mijn voeten, en Hij sprak met mij, en Hij zeide tot mij: Ga, besluit u binnen in uw huis. NIV 24 Then the Spirit came into me and raised me to my feet. He spoke to me and said: "Go, shut yourself inside your house. SVV 25 Want u aangaande, mensenkind, ziet, zij zouden dikke touwen aan u leggen, en zij zouden u daarmede binden; daarom zult gij niet uitgaan in het midden van hen. NIV 25 And you, son of man, they will tie with ropes; you will be bound so that you cannot go out among the people. SVV 26 En Ik zal uw tong aan uw gehemelte doen kleven, dat gij stom worden zult, en zult hun niet zijn tot een bestraffenden man; want zij zijn een wederspannig huis. NIV 26 I will make your tongue stick to the roof of your mouth so that you will be silent and unable to rebuke them, though they are a rebellious house. SVV 27 Maar als Ik met u spreken zal, zal Ik uw mond opendoen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE, wie hoort, die hore, en wie het laat, die late het; want zij zijn een wederspannig huis. NIV 27 But when I speak to you, I will open your mouth and you shall say to them, 'This is what the Sovereign LORD says.' Whoever will listen let him listen, and whoever will refuse let him refuse; for they are a rebellious house.