Parallel Bible results for Genesis 24

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Genesis 24

SVV 1 Abraham nu was oud, en wel bedaagd; en de HEERE had Abraham in alles gezegend. NIV 1 Abraham was now old and well advanced in years, and the LORD had blessed him in every way. SVV 2 Zo sprak Abraham tot zijn knecht, den oudste van zijn huis, regerende over alles, wat hij had: Leg toch uw hand onder mijn heup, NIV 2 He said to the chief servant in his household, the one in charge of all that he had, "Put your hand under my thigh. SVV 3 Opdat ik u doe zweren bij den HEERE, den God des hemels, en den God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaanieten, in het midden van welke ik woon; NIV 3 I want you to swear by the LORD, the God of heaven and the God of earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I am living, SVV 4 Maar dat gij naar mijn land, en naar mijn maagschap trekken, en voor mijn zoon Izak een vrouw nemen zult. NIV 4 but will go to my country and my own relatives and get a wife for my son Isaac." SVV 5 En die knecht zeide tot hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land; zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land, waar gij uitgetogen zijt? NIV 5 The servant asked him, "What if the woman is unwilling to come back with me to this land? Shall I then take your son back to the country you came from?" SVV 6 En Abraham zeide tot hem: Wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt! NIV 6 "Make sure that you do not take my son back there," Abraham said. SVV 7 De HEERE, de God des hemels, Die mij uit mijns vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en Die tot mij gesproken heeft, en Die mij gezworen heeft, zeggende: Aan uw zaad zal Ik dit land geven! Die Zelf zal Zijn Engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon van daar een vrouw neemt. NIV 7 "The LORD, the God of heaven, who brought me out of my father's household and my native land and who spoke to me and promised me on oath, saying, 'To your offspring I will give this land'--he will send his angel before you so that you can get a wife for my son from there. SVV 8 Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van dezen mijn eed; alleenlijk breng mijn zoon daar niet weder heen. NIV 8 If the woman is unwilling to come back with you, then you will be released from this oath of mine. Only do not take my son back there." SVV 9 Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak. NIV 9 So the servant put his hand under the thigh of his master Abraham and swore an oath to him concerning this matter. SVV 10 En die knecht nam tien kemelen van zijns heren kemelen, en toog heen; en al het goed zijns heren was in zijn hand; en hij maakte zich op, en toog heen naar Mesopotamie, naar de stad van Nahor. NIV 10 Then the servant took ten of his master's camels and left, taking with him all kinds of good things from his master. He set out for Aram Naharaim and made his way to the town of Nahor. SVV 11 En hij deed de kemelen nederknielen buiten de stad, bij een waterput, des avondtijds, ten tijde, als de putsters uitkwamen. NIV 11 He had the camels kneel down near the well outside the town; it was toward evening, the time the women go out to draw water. SVV 12 En hij zeide: HEERE! God van mijn heer Abraham! doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. NIV 12 Then he prayed, "O LORD, God of my master Abraham, give me success today, and show kindness to my master Abraham. SVV 13 Zie, ik sta bij de waterfontein, en de dochteren der mannen dezer stad zijn uitgaande om water te putten; NIV 13 See, I am standing beside this spring, and the daughters of the townspeople are coming out to draw water. SVV 14 Zo geschiede, dat die jonge dochter, tot welke ik zal zeggen: Neig toch uw kruik, dat ik drinke; en zij zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kemelen drenken; diezelve zij, die Gij Uw knecht Izak toegewezen hebt, en dat ik daaraan bekenne, dat Gij weldadigheid bij mijn heer gedaan hebt. NIV 14 May it be that when I say to a girl, 'Please let down your jar that I may have a drink,' and she says, 'Drink, and I'll water your camels too'--let her be the one you have chosen for your servant Isaac. By this I will know that you have shown kindness to my master." SVV 15 En het geschiedde, eer hij geeindigd had te spreken, ziet, zo kwam Rebekka uit, welke aan Bethuel geboren was, de zoon van Milka, de huisvrouw van Nahor, de broeder van Abraham; en zij had haar kruik op haar schouder. NIV 15 Before he had finished praying, Rebekah came out with her jar on her shoulder. She was the daughter of Bethuel son of Milcah, who was the wife of Abraham's brother Nahor. SVV 16 En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar bekend; en zij ging af naar de fontein, en vulde haar kruik, en ging op. NIV 16 The girl was very beautiful, a virgin; no man had ever lain with her. She went down to the spring, filled her jar and came up again. SVV 17 Toen liep die knecht haar tegemoet, en hij zeide: Laat mij toch een weinig waters uit uw kruik drinken. NIV 17 The servant hurried to meet her and said, "Please give me a little water from your jar." SVV 18 En zij zeide: Drink, mijn heer! en zij haastte zich en liet haar kruik neder op haar hand, en gaf hem te drinken. NIV 18 "Drink, my lord," she said, and quickly lowered the jar to her hands and gave him a drink. SVV 19 Als zij nu voleindigd had van hem drinken te geven, zeide zij: Ik zal ook voor uw kemelen putten, totdat zij voleindigd hebben te drinken. NIV 19 After she had given him a drink, she said, "I'll draw water for your camels too, until they have finished drinking." SVV 20 En zij haastte zich, en goot haar kruik uit in de drinkbak, en liep weder naar den put om te putten, en zij putte voor al zijn kemelen. NIV 20 So she quickly emptied her jar into the trough, ran back to the well to draw more water, and drew enough for all his camels. SVV 21 En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende, om te merken, of de HEERE zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet. NIV 21 Without saying a word, the man watched her closely to learn whether or not the LORD had made his journey successful. SVV 22 En het geschiedde, als de kemelen voleindigd hadden te drinken, dat die man een gouden voorhoofdsiersel nam, welks gewicht was een halve sikkel, en twee armringen aan haar handen, welker gewicht was tien sikkelen gouds. NIV 22 When the camels had finished drinking, the man took out a gold nose ring weighing a beka and two gold bracelets weighing ten shekels. SVV 23 Want hij had gezegd: Wiens dochter zijt gij? geef het mij toch te kennen; is er ook ten huize uws vaders plaats voor ons, om te vernachten? NIV 23 Then he asked, "Whose daughter are you? Please tell me, is there room in your father's house for us to spend the night?" SVV 24 En zij had tot hem gezegd: Ik ben de dochter van Bethuel, de zoon van Milka, die zij Nahor gebaard heeft. NIV 24 She answered him, "I am the daughter of Bethuel, the son that Milcah bore to Nahor." SVV 25 Voorts had zij tot hem gezegd: Ook is er stro en veel voeders bij ons, ook plaats om te vernachten. NIV 25 And she added, "We have plenty of straw and fodder, as well as room for you to spend the night." SVV 26 Toen neigde die man zijn hoofd, en aanbad den HEERE; NIV 26 Then the man bowed down and worshiped the LORD, SVV 27 En hij zeide: Geloofd zij de HEERE, de God van mijn heer Abraham, Die Zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn heer; aangaande mij, de HEERE heeft mij op dezen weg geleid, ten huize van mijns heren broederen. NIV 27 saying, "Praise be to the LORD, the God of my master Abraham, who has not abandoned his kindness and faithfulness to my master. As for me, the LORD has led me on the journey to the house of my master's relatives." SVV 28 En die jonge dochter liep, en gaf ten huize harer moeder te kennen, gelijk deze zaken waren. NIV 28 The girl ran and told her mother's household about these things. SVV 29 En Rebekka had een broeder, wiens naam was Laban; en Laban liep tot die man naar buiten tot de fontein. NIV 29 Now Rebekah had a brother named Laban, and he hurried out to the man at the spring. SVV 30 En het geschiedde, als hij dat voorhoofdsiersel gezien had, en de armringen aan de handen zijner zuster; en als hij gehoord had de woorden zijner zuster Rebekka, zeggende: Alzo heeft die man tot mij gesproken, zo kwam hij tot dien man, en ziet, hij stond bij de kemelen, bij de fontein. NIV 30 As soon as he had seen the nose ring, and the bracelets on his sister's arms, and had heard Rebekah tell what the man said to her, he went out to the man and found him standing by the camels near the spring. SVV 31 En hij zeide: Kom in, gij, gezegende des HEEREN! waarom zoudt gij buiten staan? want ik heb het huis bereid, en de plaats voor de kemelen. NIV 31 "Come, you who are blessed by the LORD," he said. "Why are you standing out here? I have prepared the house and a place for the camels." SVV 32 Toen kwam die man naar het huis toe, en men ontgordde de kemelen, en men gaf den kemelen stro en voeder; en water om zijn voeten te wassen, en de voeten der mannen, die bij hem waren. NIV 32 So the man went to the house, and the camels were unloaded. Straw and fodder were brought for the camels, and water for him and his men to wash their feet. SVV 33 Daarna werd hem te eten voorgezet; maar hij zeide: Ik zal niet eten, totdat ik mijn woorden gesproken heb. En hij zeide: Spreek! NIV 33 Then food was set before him, but he said, "I will not eat until I have told you what I have to say." "Then tell us," [Laban] said. SVV 34 Toen zeide hij: Ik ben een knecht van Abraham; NIV 34 So he said, "I am Abraham's servant. SVV 35 En de HEERE heeft mijn heer zeer gezegend, zodat hij groot geworden is; en Hij heeft hem gegeven schapen, en runderen, en zilver, en goud, en knechten, en maagden, en kemelen, en ezelen. NIV 35 The LORD has blessed my master abundantly, and he has become wealthy. He has given him sheep and cattle, silver and gold, menservants and maidservants, and camels and donkeys. SVV 36 En Sara, de huisvrouw van mijn heer, heeft mijn heer een zoon gebaard, nadat zij oud geworden was; en hij heeft hem gegeven alles, wat hij heeft. NIV 36 My master's wife Sarah has borne him a son in her old age, and he has given him everything he owns. SVV 37 En mijn heer heeft mij doen zweren, zeggende: Gij zult voor mijn zoon geen vrouw nemen van de dochteren der Kanaanieten, in welker land ik wone; NIV 37 And my master made me swear an oath, and said, 'You must not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites, in whose land I live, SVV 38 Maar gij zult trekken naar het huis mijns vaders, en naar mijn geslacht, en zult voor mijn zoon een vrouw nemen! NIV 38 but go to my father's family and to my own clan, and get a wife for my son.' SVV 39 Toen zeide ik tot mijn heer: Misschien zal mij de vrouw niet volgen. NIV 39 "Then I asked my master, 'What if the woman will not come back with me?' SVV 40 En hij zeide tot mij: De HEERE, voor Wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal Zijn Engel met u zenden, en Hij zal uw weg voorspoedig maken, dat gij voor mijn zoon een vrouw neemt, uit mijn geslacht en uit mijns vaders huis. NIV 40 "He replied, 'The LORD, before whom I have walked, will send his angel with you and make your journey a success, so that you can get a wife for my son from my own clan and from my father's family. SVV 41 Dan zult gij van mijn eed rein zijn, wanneer gij tot mijn geslacht zult gegaan zijn; en indien zij haar u niet geven, zo zult gij rein zijn van mijn eed. NIV 41 Then, when you go to my clan, you will be released from my oath even if they refuse to give her to you--you will be released from my oath.' SVV 42 En ik kwam heden aan de fontein; en ik zeide: O, HEERE! God van mijn heer Abraham! zo Gij nu mijn weg voorspoedig maken zult, op welke ik ga; NIV 42 "When I came to the spring today, I said, 'O LORD, God of my master Abraham, if you will, please grant success to the journey on which I have come. SVV 43 Zie, ik sta bij de waterfontein; zo geschiede, dat de maagd, die uitkomen zal om te putten, en tot welke ik zeggen zal: Geef mij toch een weinig waters te drinken uit uw kruik; NIV 43 See, I am standing beside this spring; if a maiden comes out to draw water and I say to her, "Please let me drink a little water from your jar," SVV 44 En zij tot mij zal zeggen: Drink gij ook, en ik zal ook uw kemelen putten; dat deze die vrouw zij, die de HEERE aan den zoon van mijn heer heeft toegewezen. NIV 44 and if she says to me, "Drink, and I'll draw water for your camels too," let her be the one the LORD has chosen for my master's son.' SVV 45 Eer ik geeindigd had te spreken in mijn hart, ziet, zo kwam Rebekka uit, en had haar kruik op haar schouder, en zij kwam af tot de fontein en putte; en ik zeide tot haar: Geef mij toch te drinken! NIV 45 "Before I finished praying in my heart, Rebekah came out, with her jar on her shoulder. She went down to the spring and drew water, and I said to her, 'Please give me a drink.' SVV 46 Zo haastte zij zich en liet haar kruik van zich neder, en zeide: Drink gij, en ik zal ook uw kemelen drenken; en ik dronk, en zij drenkte ook de kemelen. NIV 46 "She quickly lowered her jar from her shoulder and said, 'Drink, and I'll water your camels too.' So I drank, and she watered the camels also. SVV 47 Toen vraagde ik haar, en zeide: Wiens dochter zijt gij? En zij zeide: De dochter van Bethuel, den zoon van Nahor, welken Milka hem gebaard heeft. Zo legde ik het voorhoofdsiersel op haar aangezicht, en de armringen aan haar handen; NIV 47 "I asked her, 'Whose daughter are you?' "She said, 'The daughter of Bethuel son of Nahor, whom Milcah bore to him.' "Then I put the ring in her nose and the bracelets on her arms, SVV 48 En ik neigde mijn hoofd, en aanbad de HEERE; en ik loofde den HEERE, den God van mijn heer Abraham, Die mij op den rechten weg geleid had, om de dochter des broeders van mijn heer voor zijn zoon te nemen. NIV 48 and I bowed down and worshiped the LORD. I praised the LORD, the God of my master Abraham, who had led me on the right road to get the granddaughter of my master's brother for his son. SVV 49 Nu dan, zo gijlieden weldadigheid en trouw aan mijn heer doen zult, geeft het mij te kennen; en zo niet, geeft het mij ook te kennen, opdat ik mij ter rechterhand of ter linkerhand wende. NIV 49 Now if you will show kindness and faithfulness to my master, tell me; and if not, tell me, so I may know which way to turn." SVV 50 Toen antwoordde Laban en Bethuel, en zeiden: Van den HEERE is deze zaak voortgekomen; wij kunnen kwaad noch goed tot u spreken. NIV 50 Laban and Bethuel answered, "This is from the LORD; we can say nothing to you one way or the other. SVV 51 Zie, Rebekka is voor uw aangezicht; neem haar en trek henen; zij zij de vrouw van den zoon uws heren, gelijk de HEERE gesproken heeft! NIV 51 Here is Rebekah; take her and go, and let her become the wife of your master's son, as the LORD has directed." SVV 52 En het geschiedde, als Abrahams knecht hun woorden hoorde, zo boog hij zich ter aarde voor den HEERE. NIV 52 When Abraham's servant heard what they said, he bowed down to the ground before the LORD. SVV 53 En de knecht langde voort zilveren kleinoden, en gouden kleinoden, en klederen, en hij gaf die aan Rebekka; hij gaf ook aan haar broeder en haar moeder kostelijkheden. NIV 53 Then the servant brought out gold and silver jewelry and articles of clothing and gave them to Rebekah; he also gave costly gifts to her brother and to her mother. SVV 54 Toen aten en dronken zij, hij en de mannen, die bij hem waren; en zij vernachtten, en zij stonden des morgens op, en hij zeide: Laat mij trekken tot mijn heer! NIV 54 Then he and the men who were with him ate and drank and spent the night there. When they got up the next morning, he said, "Send me on my way to my master." SVV 55 Toen zeide haar broeder, en haar moeder: Laat de jonge dochter enige dagen, of tien, bij ons blijven; daarna zult gij gaan. NIV 55 But her brother and her mother replied, "Let the girl remain with us ten days or so; then you may go." SVV 56 Maar hij zeide tot hen: Houdt mij niet op, dewijl de HEERE mijn weg voorspoedig gemaakt heeft! laat mij trekken, dat ik tot mijn heer ga. NIV 56 But he said to them, "Do not detain me, now that the LORD has granted success to my journey. Send me on my way so I may go to my master." SVV 57 Toen zeiden zij: Laat ons de jonge dochter roepen, en haar mond vragen. NIV 57 Then they said, "Let's call the girl and ask her about it." SVV 58 En zij riepen Rebekka, en zeiden tot haar: Zult gij met deze man trekken? En zij antwoordde: Ik zal trekken. NIV 58 So they called Rebekah and asked her, "Will you go with this man?" "I will go," she said. SVV 59 Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster trekken, mitsgaders Abrahams knecht en zijn mannen. NIV 59 So they sent their sister Rebekah on her way, along with her nurse and Abraham's servant and his men. SVV 60 En zij zegenden Rebekka, en zeiden tot haar: O, onze zuster! wordt gij tot duizenden millioenen, en uw zaad bezitte de poort zijner haters! NIV 60 And they blessed Rebekah and said to her, "Our sister, may you increase to thousands upon thousands; may your offspring possess the gates of their enemies." SVV 61 En Rebekka maakte zich op met haar jonge dochteren, en zij reden op kemelen, en volgden den man; en die knecht nam Rebekka, en toog heen. NIV 61 Then Rebekah and her maids got ready and mounted their camels and went back with the man. So the servant took Rebekah and left. SVV 62 Izak nu kwam, van daar men komt tot den put Lachai-Roi; en hij woonde in het zuiderland. NIV 62 Now Isaac had come from Beer Lahai Roi, for he was living in the Negev. SVV 63 En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld, tegen het naken van den avond; en hij hief zijn ogen op en zag toe, en ziet, de kemelen kwamen! NIV 63 He went out to the field one evening to meditate, and as he looked up, he saw camels approaching. SVV 64 Rebekka hief ook haar ogen op, en zij zag Izak; en zij viel van den kemel af. NIV 64 Rebekah also looked up and saw Isaac. She got down from her camel SVV 65 En zij zeide tot den knecht: Wie is die man, die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide: Dat is mijn heer! Toen nam zij den sluier, en bedekte zich. NIV 65 and asked the servant, "Who is that man in the field coming to meet us?" "He is my master," the servant answered. So she took her veil and covered herself. SVV 66 En de knecht vertelde aan Izak al de zaken, die hij gedaan had. NIV 66 Then the servant told Isaac all he had done. SVV 67 En Izak bracht haar in de tent van zijn moeder Sara; en hij nam Rebekka, en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar lief. Alzo werd Izak getroost na zijner moeders dood. NIV 67 Isaac brought her into the tent of his mother Sarah, and he married Rebekah. So she became his wife, and he loved her; and Isaac was comforted after his mother's death.