Parallel Bible results for Handelingen 3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Handelingen 3

SVV 1 Petrus nu en Johannes gingen te zamen op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende ure; NIV 1 One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer--at three in the afternoon. SVV 2 En een zeker man, die kreupel was van zijner moeders lijf, werd gedragen, welken zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen, die in den tempel gingen; NIV 2 Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. SVV 3 Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in den tempel zouden ingaan, bad, dat hij een aalmoes mocht ontvangen. NIV 3 When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. SVV 4 En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: Zie op ons. NIV 4 Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us!" SVV 5 En hij hield de ogen op hen, verwachtende, dat hij iets van hen zou ontvangen. NIV 5 So the man gave them his attention, expecting to get something from them. SVV 6 En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! NIV 6 Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." SVV 7 En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. NIV 7 Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. SVV 8 En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God. NIV 8 He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping, and praising God. SVV 9 En al het volk zag hem wandelen en God loven. NIV 9 When all the people saw him walking and praising God, SVV 10 En zij kenden hem, dat hij die was, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone poort des tempels; en zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. NIV 10 they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. SVV 11 En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. NIV 11 While the beggar held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's Colonnade. SVV 12 En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israelietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen? NIV 12 When Peter saw this, he said to them: "Men of Israel, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk? SVV 13 De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten. NIV 13 The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. SVV 14 Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden; NIV 14 You disowned the Holy and Righteous One and asked that a murderer be released to you. SVV 15 En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn. NIV 15 You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. SVV 16 En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid. NIV 16 By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has given this complete healing to him, as you can all see. SVV 17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. NIV 17 "Now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did your leaders. SVV 18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. NIV 18 But this is how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Christ would suffer. SVV 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, NIV 19 Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, SVV 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; NIV 20 and that he may send the Christ, who has been appointed for you--even Jesus. SVV 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. NIV 21 He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. SVV 22 Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal. NIV 22 For Moses said, 'The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people; you must listen to everything he tells you. SVV 23 En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke. NIV 23 Anyone who does not listen to him will be completely cut off from among his people.' SVV 24 En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd. NIV 24 "Indeed, all the prophets from Samuel on, as many as have spoken, have foretold these days. SVV 25 Gijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zade zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. NIV 25 And you are heirs of the prophets and of the covenant God made with your fathers. He said to Abraham, 'Through your offspring all peoples on earth will be blessed.' SVV 26 God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere van uw boosheden. NIV 26 When God raised up his servant, he sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways."