Parallel Bible results for Hosea 4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Hosea 4

SVV 1 Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israels! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is; NIV 1 Hear the word of the LORD, you Israelites, because the LORD has a charge to bring against you who live in the land: "There is no faithfulness, no love, no acknowledgment of God in the land. SVV 2 Maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden. NIV 2 There is only cursing, lying and murder, stealing and adultery; they break all bounds, and bloodshed follows bloodshed. SVV 3 Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. NIV 3 Because of this the land mourns, and all who live in it waste away; the beasts of the field and the birds of the air and the fish of the sea are dying. SVV 4 Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester twisten. NIV 4 "But let no man bring a charge, let no man accuse another, for your people are like those who bring charges against a priest. SVV 5 Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw moeder uitroeien. NIV 5 You stumble day and night, and the prophets stumble with you. So I will destroy your mother-- SVV 6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. NIV 6 my people are destroyed from lack of knowledge. "Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests; because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. SVV 7 Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen. NIV 7 The more the priests increased, the more they sinned against me; they exchanged their Glory for something disgraceful. SVV 8 Zij eten de zonde Mijns volks, en verlangen, een ieder met zijn ziel, naar hun ongerechtigheid. NIV 8 They feed on the sins of my people and relish their wickedness. SVV 9 Daarom, gelijk het volk, alzo zal de priester zijn; en Ik zal zijn wegen over hem bezoeken, en zijn handelingen hem vergelden. NIV 9 And it will be: Like people, like priests. I will punish both of them for their ways and repay them for their deeds. SVV 10 En zij zullen eten, maar niet zat worden, zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte; want zij hebben nagelaten den HEERE in acht te nemen. NIV 10 "They will eat but not have enough; they will engage in prostitution but not increase, because they have deserted the LORD to give themselves SVV 11 Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg. NIV 11 to prostitution, to old wine and new, which take away the understanding SVV 12 Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken; want de geest der hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun God weghoereren. NIV 12 of my people. They consult a wooden idol and are answered by a stick of wood. A spirit of prostitution leads them astray; they are unfaithful to their God. SVV 13 Op de hoogten der bergen offeren zij, en op de heuvelen roken zij, onder een eik, en populier, en iepeboom, omdat derzelver schaduw goed is; daarom hoereren uw dochteren, en uw bruiden bedrijven overspel. NIV 13 They sacrifice on the mountaintops and burn offerings on the hills, under oak, poplar and terebinth, where the shade is pleasant. Therefore your daughters turn to prostitution and your daughters-in-law to adultery. SVV 14 Ik zal over uw dochteren geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden, omdat zij overspel doen; want zij zelven scheiden zich af met de hoeren, en offeren met de snoodste hoeren; het volk dan, dat geen verstand heeft zal omgekeerd worden. NIV 14 "I will not punish your daughters when they turn to prostitution, nor your daughters-in-law when they commit adultery, because the men themselves consort with harlots and sacrifice with shrine prostitutes-- a people without understanding will come to ruin! SVV 15 Zo gij, o Israel! wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worde; komt gij toch niet te Gilgal, en gaat niet op naar Beth-Aven, en zweert niet: Zo waarachtig als de HEERE leeft. NIV 15 "Though you commit adultery, O Israel, let not Judah become guilty. "Do not go to Gilgal; do not go up to Beth Aven. And do not swear, 'As surely as the LORD lives!' SVV 16 Want Israel is onbandig, als een onbandige koe; nu zal hen de HEERE weiden, als een lam in de ruimte. NIV 16 The Israelites are stubborn, like a stubborn heifer. How then can the LORD pasture them like lambs in a meadow? SVV 17 Efraim is vergezeld met de afgoden; laat hem varen. NIV 17 Ephraim is joined to idols; leave him alone! SVV 18 Hunlieder zuiperij is afvallig; zij doen niet dan hoereren; hun schilden (het is een schande!) beminnen het woord: Geeft. NIV 18 Even when their drinks are gone, they continue their prostitution; their rulers dearly love shameful ways. SVV 19 Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen, en zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden. NIV 19 A whirlwind will sweep them away, and their sacrifices will bring them shame.