Parallel Bible results for Jesaja 42:8-13

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Jesaja 42:8-13

SVV 8 Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden. NIV 8 "I am the LORD; that is my name! I will not give my glory to another or my praise to idols. SVV 9 Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen. NIV 9 See, the former things have taken place, and new things I declare; before they spring into being I announce them to you." SVV 10 Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. NIV 10 Sing to the LORD a new song, his praise from the ends of the earth, you who go down to the sea, and all that is in it, you islands, and all who live in them. SVV 11 Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen, die Kedar bewoont; laat hen juichen, die in de rotsstenen wonen, en van den top der bergen af schreeuwen. NIV 11 Let the desert and its towns raise their voices; let the settlements where Kedar lives rejoice. Let the people of Sela sing for joy; let them shout from the mountaintops. SVV 12 Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn lof in de eilanden verkondigen. NIV 12 Let them give glory to the LORD and proclaim his praise in the islands. SVV 13 De HEERE zal uittrekken als een held; Hij zal den ijver opwekken als een krijgsman; Hij zal juichen, ja, Hij zal een groot getier maken; Hij zal Zijn vijanden overweldigen. NIV 13 The LORD will march out like a mighty man, like a warrior he will stir up his zeal; with a shout he will raise the battle cry and will triumph over his enemies.