Parallel Bible results for Spreuken 19:25

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 19:25

SVV 25 Sla de spotter, zo zal de slechte kloekzinnig worden; en bestraf den verstandige, hij zal wetenschap begrijpen. NIV 25 Flog a mocker, and the simple will learn prudence; rebuke a discerning man, and he will gain knowledge.