Nehemiah 10:4; Nehemiah 10:27

4 Hattush, Shebaniah, Malluch,
27 Malluch, Harim and Baanah.