9 Ik heb u geschreven in den brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders;