15 En op dit betrouwen wilde ik te voren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben;