3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.