14 Toen geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: