20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.