19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.