Psalm 150:6 YLT

6 All that doth breathe doth praise Jah! Praise ye Jah!