19 the land of the Kenites, Kenizzites, Kadmonites,
20 Hittites, Perizzites, Rephaites,
21 Amorites, Canaanites, Girgashites and Jebusites.”