Nehemiah 12:2-5

2 Amariah, Malluk, Hattush,
3 Shekaniah, Rehum, Meremoth,
4 Iddo, Ginnethon,a Abijah,
5 Mijamin,b Moadiah, Bilgah,