Joshua 15:29-39

29 Baalah, Iim, Ezem,
30 Eltolad, Chesil, Hormah,
31 Ziklag, Madmannah, Sansannah,
32 Lebaoth, Shilhim, Ain, and Rimmon: in all, twenty-nine towns, with their villages.
33 And in the lowland, Eshtaol, Zorah, Ashnah,
34 Zanoah, En-gannim, Tappuah, Enam,
35 Jarmuth, Adullam, Socoh, Azekah,
36 Shaaraim, Adithaim, Gederah, Gederothaim: fourteen towns with their villages.
37 Zenan, Hadashah, Migdal-gad,
38 Dilan, Mizpeh, Jokthe-el,
39 Lachish, Bozkath, Eglon,