Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 26:9

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 26:9

CUVP 9 mǐ shī lì mǐ yǎ de érzi hé dìxiōng dōu shì zhuàngshì , gòng shí bā rén . NIV 9 Meshelemiah had sons and relatives, who were able men—18 in all.

Do Not Sell My Info (CA only)