Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 6:70

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 6:70

CUVP 70 Gēxiá zú qíyú de rén zaì Mǎnáxī bàn zhīpaì de dì zhōng dé le Yànǎi yǔ qí jiāo yĕ , bǐ lián yǔ qí jiāo yĕ . NIV 70 And from half the tribe of Manasseh the Israelites gave Aner and Bileam, together with their pasturelands, to the rest of the Kohathite clans.

Do Not Sell My Info (CA only)